Algemene voorwaarden

1. DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden hebben, tenzij de context anders vereist, de volgende woorden de volgende betekenis:

a) "De Koper" betekent de persoon of individu (die zelfstanding een beroepsactiviteit uitoefent), firma, onderneming of bedrijf met wie of waarmee het Bedrijf contracteert voor de verkoop van Goederen waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn.

b) "Het Bedrijf" betekent Deliveroo Belgium BVBA met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Munsterstraat 10. Het ondernemingsnummer van het Bedrijf is 0633.775.036. Het BTW-nummer van het Bedrijf is BE0633.775.775.036.

c) “Het Contract" betekent het contract dat tussen het Bedrijf en de Koper is of zal worden gesloten voor de levering van de Goederen, bestaande uit deze algemene voorwaarden en de bestellingen van de Goederen die door het Bedrijf worden bevestigd.

d) "De Goederen" betekent de artikelen, producten, verpakkingen en alle fysieke zaken, met inbegrip van staaltjes indien relevant, die door de Koper worden gekocht en door het Bedrijf worden verkocht via deze website, het onderwerp van dit Contract.

2. ALGEMEEN

a) Het Bedrijf kan deze algemene voorwaarden van tijd tot tijd aanpassen of wijzigen door middel van een kennisgeving op deze site. De Koper is gebonden aan de algemene voorwaarden die van kracht zijn op het moment dat hij een bestelling plaatst.

b) Deze algemene voorwaarden kunnen niet worden aangepast of gewijzigd door de Koper, tenzij het Bedrijf schriftelijk akkoord gaat. Door het plaatsen van een bestelling via deze site, biedt de Koper aan om de Goederen te kopen tegen en onder deze voorwaarden en stemt ermee in gebonden te zijn aan deze algemene voorwaarden. Alle bestellingen zijn onder voorbehoud van beschikbaarheid en bevestiging door het Bedrijf.

c) De Koper erkent en gaat ermee akkoord dat zijn bestelling voor en aankoop van Goederen, gebruikmakend van deze site, voor of namens een firma, onderneming of bedrijf is en niet voor persoonlijk, huishoudelijk of thuisgebruik of consumptie en dat de Koper geen consument is.

d) Het Bedrijf zal de Goederen verkopen en de Koper zal de Goederen kopen in overeenstemming met de door het Bedrijf aanvaarde bestelling en onderworpen aan deze algemene voorwaarden die van toepassing zijn op het Contract en met uitsluiting van alle andere voorwaarden en bepalingen vermeld op een offerte of een bestelling met betrekking tot de Goederen.

De Koper aanvaardt deze algemene voorwaarden door een bestelling te plaatsen bij het Bedrijf. Indien de Koper deze algemene voorwaarden niet volledig aanvaardt, kan hij geen Goederen bestellen via deze site.

3. BESTELLINGEN

a) De door de Koper geplaatste bestelling is bindend na schriftelijke aanvaarding door het Bedrijf. Het Bedrijf behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken een door de Koper geplaatste bestelling te weigeren.

b) Zodra de bestelling door het Bedrijf is aanvaard, komt een Contract tot stand voor de levering van de Goederen die het voorwerp uitmaken van de bestelling. Elk Contract zal onderworpen zijn aan de voorwaarde dat het Bedrijf tevreden is over de kredietwaardigheid van de Koper.

c) Bestellingen die ter bevestiging van telefonische instructies worden verzonden, moeten duidelijk als zodanig worden gemarkeerd, anders zullen alle extra kosten die door het Bedrijf worden gemaakt als gevolg van een dubbele bestelling in rekening worden gebracht bij de Koper.

d) Bij het plaatsen van een bestelling, verbindt de Koper zich ertoe dat alle gegevens die aan het Bedrijf worden verstrekt juist en nauwkeurig zijn, dat de persoon die de bestelling plaatst een geautoriseerde gebruiker is van de krediet- of debetkaart of de bankrekening die wordt gebruikt om de bestelling te plaatsen en dat er voldoende middelen zijn om de prijs van de bestelde Goederen te dekken.

 4. PRIJS

a) De aankoopprijs van de Goederen is de door het Bedrijf opgegeven prijs op de datum waarop de Koper de bestelling plaatst.

b) Alle prijzen zijn onderworpen aan de toevoeging van BTW, de toepasselijke omzetbelasting tegen het juiste tarief en de leveringskosten, die de Koper aanvullend verschuldigd zal zijn aan het Bedrijf.

c) Alle prijzen op deze site zijn onder voorbehoud van wijzigingen.

d) Het Bedrijf behoudt zich het recht voor om, door middel van een kennisgeving aan de Koper op elk moment voor de levering, de prijs van de Goederen te verhogen om een stijging van de kosten voor het Bedrijf weer te geven die het gevolg is van een wijziging in de leveringsdata, hoeveelheden of specificaties van de Goederen die door de Koper wordt gevraagd, of van een vertraging die wordt veroorzaakt door een instructie van de Koper of het niet geven van adequate informatie of instructies aan het Bedrijf.

5. BETALINGSMODALITEITEN

a) De Koper zal de prijs van de Goederen betalen (zonder enig recht op verrekening, tegenvordering, inhouding of aftrek van welke aard dan ook, welke rechten uitdrukkelijk hierbij worden uitgesloten) met behulp van het betalingsmechanisme dat op deze site is voorzien of zoals anderszins schriftelijk door het Bedrijf is overeengekomen, niettegenstaande het feit dat de levering mogelijk niet heeft plaatsgevonden en de eigendom van de Goederen niet is overgegaan op de Koper.

b) Het Bedrijf behoudt zich het recht voor om, naar eigen goeddunken, voor achterstallige bedragen (zowel voor als na een vonnis) rente in rekening te brengen tegen het tarief voorzien in de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties, tot de volledige betaling heeft plaatsgevonden. Het Bedrijf kan dit recht uitoefenen naast alle andere rechten die zij eventueel heeft met betrekking tot de Goederen of wanbetaling. Bovendien zullen alle kosten, lasten en uitgaven die door het Bedrijf worden gemaakt bij het innen van eventuele door de Koper te betalen schulden aan het Bedrijf volledig vergoed worden. Het Bedrijf kan van tijd tot tijd naar eigen goeddunken een korting op de prijzen toestaan in ruil voor een spoedige betaling binnen achtentwintig (28) dagen na de datum van aanvaarding van de bestelling. Deze korting kan naar goeddunken van het Bedrijf worden toegekend, na voorafgaande kennisgeving aan de Koper.

c) Indien het Contract in afzonderlijke of gedeeltelijke leveringen moet of kan worden uitgevoerd, zullen de betalingen voor elk van deze afzonderlijke of gedeeltelijke leveringen worden gedaan alsof het een afzonderlijk Contract betreft.

6. LEVERING

a) De leverdatum is niet van wezenlijk of fundamenteel belang voor het Contract, tenzij schriftelijk anders overeengekomen door het Bedrijf. Leveringstermijnen zijn door het Bedrijf te goeder trouw gegeven indicaties van levertijden, maar vormen geen bindende contractuele verplichting tot levering op het vermelde tijdstip of de vermelde datum. De Goederen kunnen worden geleverd vóór de opgegeven leveringsdatum na redelijke kennisgeving aan de Koper. Het Bedrijf is niet aansprakelijk voor enig direct of indirect verlies of schade, van welke aard dan ook en voortvloeiend uit enige vertraging in de levering. Indien de Goederen in gedeelten moeten worden geleverd, zal elke levering een afzonderlijk Contract vormen en indien het Bedrijf één of meer van de gedeelten niet levert, zal de Koper niet het recht hebben om het Contract in zijn geheel af te wijzen.

b) Tenzij de partijen schriftelijk anders overeenkomen, wordt de levering van de Goederen geacht te hebben plaatsgevonden na voltooiing van de lossing op de plaats van levering die door de Koper in de bestelling is aangewezen.

c) Het Bedrijf kan afzien van de levering van de Goederen tot het moment dat het Bedrijf de volledige aankoopprijs voor de betreffende bestelling(en) heeft ontvangen.

d) Indien de Koper de Goederen niet in ontvangst neemt of nalaat om het Bedrijf adequate leveringsinstructies te geven, dan kan het Bedrijf, zonder afbreuk te doen aan enige andere remedie waarover het Bedrijf beschikt: (1) de Goederen opslaan tot de feitelijke levering en de redelijke kosten (inclusief verzekering) van opslag aan de Koper in rekening brengen; of (2) de Goederen na één maand vanaf de datum van de poging tot levering verkopen tegen de beste prijs die gemakkelijk voorhanden is voor het Bedrijf en (na aftrek van alle redelijke opslag- en verkoopkosten) aan de Koper in rekening brengen voor enig tekort onder de prijs volgens de algemene voorwaarden en bepalingen die van kracht waren op het moment dat de bestelling werd geplaatst.

7. RISICO EN EIGENDOM VAN GOEDEREN

a) Het risico van de Goederen gaat over op de Koper bij levering en de Koper zal de Goederen dienovereenkomstig verzekeren. De Koper heeft geen vorderingsrecht indien na het in ontvangst nemen van de Goederen en het betalen van de prijs ervoor, de Goederen vervolgens beschadigd of vernietigd worden of verloren of gestolen worden.

b) Tot de volledige betaling is ontvangen door het Bedrijf voor alle Goederen die het onderwerp zijn van een bestelling, blijven alle rechten, aanspraken en belangen op dergelijke Goederen in hoofde van het Bedrijf.

c) Tot het moment dat de eigendomstitel van de Goederen op de Koper overgaat, zal het Bedrijf de Goederen gescheiden houden van die van de Koper en derden en deze op de juiste wijze opslaan, beschermen, verzekeren bij een gerenommeerd bedrijf en de Goederen identificeren als eigendom van het Bedrijf.

d) Tot het moment dat de eigendom van de Goederen op de Koper overgaat, heeft het Bedrijf te allen tijde het recht om van de Koper te eisen dat hij de Goederen aan het Bedrijf levert en, indien de Koper verzuimt dit onmiddellijk te doen, om de gebouwen van de Koper of een derde partij waar de Goederen zijn opgeslagen te betreden en de Goederen terug te nemen. Eventuele winstderving op de verkoop van de Goederen zal in rekening worden gebracht aan de Koper.

e) De Koper heeft niet het recht om op enige wijze een pandrecht te vestigen op of een zekerheid te eisen voor enige schuld, maar indien de Koper dit doet, zullen alle bedragen die de Koper aan het Bedrijf verschuldigd is, onmiddellijk opeisbaar worden (zonder afbreuk te doen aan enig ander recht of rechtsmiddel van het Bedrijf).

8. SCHADE TIJDENS HET VERVOER EN TEKORTEN

Bij ontvangst van de Goederen zal de Koper, of zijn aangewezen vertegenwoordiger, de Goederen controleren met het bij de Goederen gevoegde advies. Het Bedrijf zal de Goederen die tijdens het transport beschadigd zijn, kosteloos herstellen of vervangen, op voorwaarde dat het Bedrijf binnen drie dagen na levering een schriftelijke kennisgeving van dergelijke schade ontvangt en het Bedrijf deze vordering aanvaardt. Voor Goederen die men in beschadigde of onbevredigende staat ontvangt, moet men als zodanig tekenen. Vorderingen wegens een tekort worden alleen in overweging genomen als het Bedrijf binnen drie dagen na levering schriftelijk op de hoogte wordt gesteld van een dergelijk tekort.

9. RETOURNEREN

  a) Goederen die correct zijn geleverd, kunnen niet worden geretourneerd zonder schriftelijke toestemming van het Bedrijf. Goederen die op deze wijze worden geretourneerd, moeten "franco" worden verzonden en vergezeld gaan van een pakbon met vermelding van het factuurnummer en -datum van het Bedrijf en de reden van de retourzending. Elk artikel dat is geleverd volgens speciale vereisten of volgens de Specificaties van de Koper kan onder geen enkel beding voor creditering worden aanvaard en in andere gevallen kan een herbevoorradingsvergoeding worden opgelegd. Retourzendingen worden alleen geaccepteerd als alle Goederen ongemerkt en in nieuwe staat zijn.

  b) Meer informatie over hoe de Koper de Goederen kan retourneren, vindt u in het Retourbeleid van het Bedrijf.

   10. GARANTIE EN AANSPRAKELIJKHEID

   ¬†a)¬†Onder de hieronder uiteengezette voorwaarden garandeert het Bedrijf dat de Goederen zullen voldoen aan hun specificatie op het moment van bestelling en vrij zullen zijn van materi√ęle gebreken in het materiaal en vakmanschap gedurende een periode van 14 dagen na levering of zoals anders schriftelijk overeengekomen.

   b) Indien een geldige garantievordering aan het Bedrijf wordt gemeld, in overeenstemming met deze algemene voorwaarden, met betrekking tot één van de Goederen die gebaseerd is op een gebrek in de kwaliteit of de staat van de Goederen (als gevolg van een gebrek in het ontwerp, de materialen of het vakmanschap) of het niet voldoen aan de specificaties ervan, zal de Koper, volledig naar eigen goeddunken van het Bedrijf, recht hebben op: (i) kosteloze vervanging of herstelling van de Goederen (of het onderdeel in kwestie); of (ii) terugbetaling van de prijs van de Goederen (of een evenredig deel van de prijs), en het Bedrijf zal verder niet aansprakelijk zijn jegens de Koper. Als voorwaarde voor een vermeende garantievordering van de Koper geldt dat de vordering binnen 14 dagen na levering schriftelijk door de Koper aan het Bedrijf moet worden gemeld en dat binnen zeven (7) dagen na kennisgeving van de vordering aan het Bedrijf, de Goederen worden geretourneerd (op kosten van de Koper) voor inspectie aan het Bedrijf. Indien de Koper nalaat om de vordering te melden en/of de betrokken Goederen binnen deze termijn terug te sturen, zal hij verplicht zijn de prijs te betalen alsof de Goederen geleverd werden in overeenstemming met het Contract, of, indien de prijs reeds betaald werd aan het Bedrijf, zal hij geacht worden de Goederen te hebben geleverd in overeenstemming met het Contract.

   c) Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, is de totale aansprakelijkheid van het Bedrijf beperkt tot 100% van de prijs die voor de Goederen is betaald krachtens de betreffende bestelling.

   d) Niets in deze algemene voorwaarden beperkt de aansprakelijkheid van een van beide partijen voor: (i) frauduleuze onjuiste voorstelling van zaken; of (ii) overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door nalatigheid van een partij.

   e) Niettegenstaande enige andere bepaling van dit Contract, is de totale aansprakelijkheid van het Bedrijf voor gefabriceerde goederen (d.w.z. de Goederen die door andere fabrikanten aan het Bedrijf worden geleverd) beperkt tot het geven van het voordeel van enigerlei garantie of waarborg die door de fabrikant van deze Goederen wordt gegeven aan de Koper.

   f) Het Bedrijf, haar werknemers en agenten zijn niet verder aansprakelijk voor enig letsel, verlies of schade van welke aard dan ook of hoe dan ook ontstaan (in elk geval, direct of indirect ontstaan of opgelopen). De Koper stemt ermee in om het Bedrijf gevrijwaard te houden van alle aanspraken van derden, hoe dan ook ontstaan.

   g) Alle voorwaarden en garanties die expliciet of impliciet door de wet, het gemeenrecht, het gewoonterecht of de handelspraktijk worden genoemd of ge√Įmpliceerd, worden hierbij uitdrukkelijk uitgesloten, voor zover dit door de toepasselijke wetgeving is toegestaan.

   h) Niettegenstaande enige andere bepaling van het Contract, zal het Bedrijf niet aansprakelijk zijn voor enige indirecte schade, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, bedrijfsschade, verlies van inkomsten, winstderving, verlies van gegevens of verlies van kansen.  

   i) De werknemers of agenten van het Bedrijf zijn niet gemachtigd om verklaringen af te leggen met betrekking tot de Goederen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen door het Bedrijf. Door het aangaan van het Contract erkent de Koper dat hij niet zal steunen op dergelijke verklaringen die niet op die manier zijn bevestigd.

   j) Elk advies of aanbeveling die door het Bedrijf of zijn werknemers of agenten aan de Koper of haar werknemers of agenten wordt gegeven met betrekking tot de opslag, de toepassing of het gebruik van de Goederen dat niet specifiek schriftelijk door het Bedrijf is bevestigd, wordt volledig op eigen risico van de Koper gevolgd of naar gehandeld, en dienovereenkomstig zal het Bedrijf niet aansprakelijk zijn voor dergelijke adviezen of aanbevelingen.

   k) De Koper is verantwoordelijk tegenover het Bedrijf voor het verzekeren van de juistheid van de voorwaarden van een bestelling (met inbegrip van de toepasselijke Specificatie van de Koper), en voor het verstrekken aan het Bedrijf van alle noodzakelijke informatie met betrekking tot de Goederen binnen een voldoende lange termijn om het Bedrijf in staat te stellen het Contract uit te voeren in overeenstemming met deze algemene voorwaarden.

     11. SPECIFICATIES

     a) Indien het Bedrijf Goederen vervaardigt en levert in overeenstemming met de specificaties of instructies van de Koper (de "Specificaties van de Koper") is de Koper als enige verantwoordelijk voor de Specificaties van de Koper. De Koper moet ervoor zorgen dat de Specificaties van de Koper volledig en accuraat zijn, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en dat de vereisten van de Koper correct zijn vastgelegd. Het Bedrijf is niet aansprakelijk voor enig verlies of schade geleden door de Koper (inclusief als gevolg van een vordering van een derde partij) inzoverre dat dit verlies of deze schade het gevolg is van het feit dat het Bedrijf de Goederen maakt in overeenstemming met de Specificaties van de Koper.

     b) De Koper zal de Specificaties van de Koper (indien van toepassing) tijdig aanleveren om het Bedrijf in staat te stellen het Contract uit te voeren in overeenstemming met de voorwaarden ervan, zoals door het Bedrijf aan de Koper meegedeeld. Het Bedrijf is niet aansprakelijk voor enig verlies of schade geleden door de Koper als gevolg van laattijdige levering van Goederen in de mate dat de laattijdige levering het gevolg is van het feit dat de Koper er niet in slaagt om de Specificaties van de Koper accuraat en volledig te leveren tegen de aangekondigde tijd.

     c) Alle ontwerptekeningen, specificaties, prototypes, modellen, gewichten en afmetingen met betrekking tot de Goederen die door of namens het Bedrijf worden geproduceerd, zijn, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, onderhevig aan aanpassing, wijziging of verbetering en moeten slechts beschouwd worden als een benaderende voorstelling van zaken tenzij uitdrukkelijk bevestigd als definitief.

     d) Indien het Bedrijf het ontwerp van de Goederen voor de Koper cre√ęert, zal het Bedrijf een definitieve specificatie van het ontwerp ter goedkeuring voorleggen aan de Koper alvorens met de bulkproductie te beginnen. De Koper moet het ontwerp schriftelijk goedkeuren voordat het Bedrijf overgaat tot bulkproductie. Het Bedrijf is niet aansprakelijk voor enig verlies of schade geleden door de Koper in de mate dat dit verlies of deze schade het gevolg is van het feit dat het Bedrijf Goederen maakt in overeenstemming met een definitieve specificatie die schriftelijk door de Koper is goedgekeurd.

     e) De Koper is als enige verantwoordelijk met betrekking tot alle zaken die hij het Bedrijf opdraagt om in de Goederen te verwerken of op te bedrukken. Het Bedrijf zal niet aansprakelijk zijn met betrekking tot de inhoud, materialen, IER of andere zaken die door of namens de Koper worden geleverd, met inbegrip van het gebruik van dergelijke zaken met betrekking tot de Goederen.


     f) Het Bedrijf behoudt zich het recht voor om wijzigingen in de Specificatie van de Koper aan te brengen die vereist zijn om te voldoen aan de toepasselijke wettelijke of EU-vereisten of, indien de Goederen geleverd moeten worden volgens de specificatie van het Bedrijf, wijzigingen die de kwaliteit of prestaties van de Goederen niet wezenlijk be√Įnvloeden.

      12. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

       a) Voor de toepassing van deze algemene voorwaarden wordt onder "intellectuele-eigendomsrechten" (of "IER") verstaan: octrooien, auteursrechten en naburige rechten, merken, dienstmerken en handelsnamen, gebruiksmodellen, rechten op software, rechten op ontwerpen, databaserechten, recht op afbeelding, morele rechten, rechten op uitvindingen, rechten tegen oneerlijke handelspraktijken, domeinnamen, rechten op vertrouwelijke informatie (met inbegrip van bedrijfsgeheimen en knowhow), privacyrechten en alle soortgelijke of gelijkwaardige rechten in alle gevallen, ongeacht of deze al dan niet zijn geregistreerd en met inbegrip van alle aanvragen (of rechten om een aanvraag in te dienen) voor, of verlenging of uitbreiding van dergelijke rechten die nu bestaan of in de toekomst zullen bestaan in enig rechtsgebied in de hele wereld.

       b) De Koper verleent hierbij aan het Bedrijf een niet-exclusieve, niet-overdraagbare, royaltyvrije licentie (met inbegrip van het recht om sub-licenties te verlenen aan zijn onderaannemers) om de Specificaties van de Koper te gebruiken, te reproduceren en aan te passen, en elk handelsmerk, tekst of beeld dat de Koper aan het Bedrijf opdraagt af te drukken, verwezenlijken, weer te geven of op een andere manier te reproduceren op de Goederen (de "Merken van de Koper"), uitsluitend met als doel om te voldoen aan de verplichtingen op grond van het Contract. De IER in de Specificaties van de Koper en de Merken van de Koper blijven eigendom van de Koper of zijn licentiegever en het Bedrijf zal geen enkel recht, titel of belang in dergelijke IER verwerven, met uitzondering van het recht om Goederen te produceren en te leveren onder het Contract in overeenstemming met de Specificaties van de Koper.

       c) Alle IER die in de Goederen of in ontwerptekeningen, specificaties, prototypes, modellen of andere materialen met betrekking tot de Goederen of die voortkomen uit het werk dat door het Bedrijf in het kader van het Contract wordt uitgevoerd, met uitzondering van de Specificaties van de Koper en de Merken van de Koper, maar met inbegrip van eventuele verbeteringen aan de Specificaties van de Koper, zullen automatisch berusten bij en volledig eigendom zijn van het Bedrijf of haar licentiegever vanaf het moment dat ze worden gecre√ęerd. De Koper zal geen rechten doen gelden op dergelijke IER of trachten deze te registreren. Op verzoek van het Bedrijf zal de Koper onmiddellijk een bevestigende licentie of overdracht aangaan, waardoor dergelijke IER aan het Bedrijf worden toegekend.

       d) Alle ontwerptekeningen, specificaties, prototypes, modellen of andere materialen met betrekking tot de Goederen of die voortvloeien uit het werk dat door het Bedrijf is uitgevoerd onder het Contract, blijven eigendom van het Bedrijf of haar licentiegever.

       e) De Koper garandeert dat de Koper het recht heeft om de Specificaties van de Koper en de Merken van de Koper in licentie te geven aan het Bedrijf voor de productie en levering van de Goederen onder het Contract zonder enige aansprakelijkheid jegens derden.

       f) De Koper zal het Bedrijf en al haar werknemers, functionarissen, agenten of onderaannemers ("Gevrijwaarden van het Bedrijf") volledig vrijwaren tegen alle aansprakelijkheden, kosten, uitgaven, schade en verliezen (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, directe, indirecte of gevolgschade, winstderving, reputatieverlies en alle rente, boetes en juridische kosten (berekend op basis van volledige schadeloosstelling) en alle andere redelijke professionele kosten en uitgaven) die door het Bedrijf of een van de Gevrijwaarden van het Bedrijf worden geleden of opgelopen als gevolg van of in verband met een vordering die tegen het Bedrijf of een van de Gevrijwaarden van het Bedrijf wordt ingesteld voor feitelijke of vermeende schending van IER of morele rechten van een derde die voortkomen uit of in verband staan met het gebruik van de Specificaties van de Koper en de Merken van de Koper, overeenkomstig de voorwaarden van het Contract.

       g) De Koper zal alle informatie in ontwerptekeningen, specificaties, prototypes, modellen, gewichten, afmetingen en andere materialen met betrekking tot de ontwerpen voor Goederen (met uitzondering van de Specificaties van de Koper) behandelen als vertrouwelijke informatie van het Bedrijf. De Koper mag deze informatie niet aan derden bekendmaken of gebruiken voor andere doeleinden dan de uitvoering van het Contract zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van het Bedrijf.

        13. OVERMACHT

        Het Bedrijf zal geen inbreuk op het Contract maken of aansprakelijk zijn jegens de Koper voor enige tekortkoming of vertraging in de uitvoering die geheel of gedeeltelijk te wijten is aan een overmacht, oorlog, brand, explosie, oproer, burgerlijke onrust, beperking door de Overheid of een andere overheid of regelgevende instantie, stakingen, lock-outs, tekortkomingen van leveranciers van nieuw materiaal of een tekortkoming in de toeleveringsketen in het algemeen, of aan welke oorzaak of zaak dan ook buiten de redelijke controle van het Bedrijf.

        14. SCHEIDBAARHEID

        Elke bepaling in deze algemene voorwaarden wordt behandeld als een afzonderlijke bepaling en is als zodanig afgescheiden afdwingbaar, niettegenstaande de niet-afdwingbaarheid van enige andere bepaling. Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden ongeldig, nietig of om welke reden dan ook niet afdwingbaar wordt geacht, zal een dergelijke bepaling als scheidbaar worden beschouwd en zal dit geen invloed hebben op de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen.

        15. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDHEID

        Het Contract wordt in alle opzichten beheerst door en ge√Įnterpreteerd in overeenstemming met de Belgische wetgeving en het Bedrijf en de Koper komen overeen om elk geschil te onderwerpen aan de exclusieve bevoegdheid van de Rechtbanken van Brussel.

        16. DIVERSE

         a) De Koper mag zijn rechten en verplichtingen uit hoofde van het Contract niet geheel of gedeeltelijk overdragen, overdragen, bezwaren, noveren of anderszins vervreemden.

         b) Bij be√ęindiging of afloop van het Contract blijven de bepalingen die uitdrukkelijk of impliciet bedoeld zijn om te overleven, volledig van kracht.

         c) Geen enkele verklaring van afstand door het Bedrijf van enige schending van het Contract door de Koper zal worden beschouwd als een verklaring van afstand van enige latere schending van dezelfde of een andere persoon.

         d) Alle details van de communicatie in verband met een Contract of voorgenomen Contract zullen als strikt vertrouwelijk worden beschouwd en zullen niet worden bekendgemaakt aan een persoon, firma of bedrijf zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van het Bedrijf.

         e) De Koper is verantwoordelijk voor de naleving van alle wet- en regelgeving met betrekking tot de invoer van de Goederen in het land van bestemming en voor de betaling van eventuele rechten daarop.

         17. AANBIEDINGEN, KORTINGEN EN ANDERE PROMOTIES

          Het maximale kortingsbedrag per winkelwagen kan vari√ęren afhankelijk van de promotie en zal duidelijk worden gecommuniceerd.

          Alle kortingen zijn van toepassing op een prijsniveau exclusief belastingen en toeslagen, zoals bezorging, indien van toepassing.

          Promoties die op websites van derden worden gevonden, worden niet als geldige promoties beschouwd en we aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid, tenzij anders aangegeven.

          We behouden ons het recht voor om een ‚Äč‚Äčpromotie op elk moment te annuleren of te be√ęindigen, tenzij anders aangegeven voor promoties of aanbiedingen met een start- en einddatum.

          Producten die worden geretourneerd en deel uitmaken van een promotie, worden proportioneel terugbetaald op basis van de uiteindelijke betaalde prijs van het product, tenzij het een gratis product of gratis monster is.

          Geschenken en monsters in verband met promoties zijn onderhevig aan beschikbaarheid. Als er een bestelling is geplaatst en pas daarna het gratis monster niet is verzonden, ruilen we het originele monster om voor een ander exemplaar van dezelfde waarde of hoger.

          In geen geval worden restituties verwerkt voor de volledige prijs van een cadeau-artikel.

          Als een product dat wordt geleverd met een gratis monster wordt geretourneerd, wordt het gratis product ook geretourneerd omdat het in een enkel promotiepakket is verpakt. Als zowel het hoofdartikel als het gratis monster niet worden geretourneerd, wordt de volledige prijs van het monster in mindering gebracht op het totale bedrag dat aan de klant wordt geretourneerd.

          • ¬†Incentives voor nieuwe klanten

          De promotie is beschikbaar tussen 30/05/22 en 01/07.22. Alleen Belgi√ę. Onder voorbehoud van beschikbaarheid. Er zijn kosten aan verbonden.

          Alle promoties en kortingen voor nieuwe klanten mogen slechts één keer per account worden gebruikt en exclusief voor nieuwe klanten.

          Alle pogingen om op onrechtmatige wijze te profiteren van deze nieuwe klantinitiatieven zullen leiden tot een annulering van de bestelling en er kunnen verdere acties worden ondernomen om de account(s) te blokkeren.

          De maximaal behaalde korting voor deze promotie is ‚ā¨75 korting op uw totale winkelmandprijs.

          Geldt voor alle artikelen met een volle prijs. Monsters, cadeaubonnen en andere e-vouchers zijn uitgesloten van deze promotie.